preskoči na sadržaj

Natječaj - zamjena


 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

 

  1. Nastavnik stručnih predmeta u veterini – puno, određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje – 1 izvršitelj/ica.
  2. Nastavnik glazbene umjetnosti – nepuno (20 sati tjedno), određeno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na rad – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti su određeni Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužni su, uz molbu, dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Detalji o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni na:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji temeljem ostalih zakonskih propisa ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati i s potrebnom dokumentacijom u presliku (diploma odgovarajućeg studija, dokaz o pedagoško – psihološkom obrazovanju (za radno mjesto br.1), domovnica, životopis, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja) poslati u roku od 8 (osam) dana na adresu škole: Gundulićeva 3, Petrinja.

U prijavi se obvezno naznačuje za koje se radno mjesto osoba prijavljuje, kao i adresa stanovanja te, po mogućnosti, e-mail adresa za primanje elektroničke pošte.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Sukladno odredbama Pravilnika o zapošljavanju u Srednjoj školi Petrinja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će s kandidatima obaviti testiranje - pisanu provjeru i razgovor.

Termin testiranja i izvori za pripremanje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://ss-petrinja.skole.hr/natjecaji najkasnije 5 (pet) dana prije testiranja.

Po završetku natječajnog postupka, o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na adresu navedenu u prijavi.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_03-06-2020.pdf (606.17 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Administrator   datum: 3. 6. 2020.
preskoči na navigaciju