2020-02-24 09:57:22

Natječaj - 24-02-2020

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

 

Pomoćni radnik na školskom poljoprivrednom dobru – puno, neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

 

Uvjeti: SSS, završena srednja škola.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužni su, uz molbu, dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Detalji o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni na:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Kandidati koji temeljem ostalih zakonskih propisa ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati i s potrebnom dokumentacijom u presliku (svjedodžba o završnom ispitu/radu, domovnica, životopis, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja) poslati u roku od 8 (osam) dana na adresu škole: Gundulićeva 3, Petrinja.

U prijavi se obvezno naznačuje adresa stanovanja te, po mogućnosti, e-mail adresa za primanje elektroničke pošte.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Sukladno odredbama čl. 8. Pravilnika o zapošljavanju u Srednjoj školi Petrinja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će s kandidatima obaviti testiranje - razgovor.

Termin razgovora s kandidatima bit će objavljen na mrežnoj stranici škole: http://ss-petrinja.skole.hr/natjecaji najkasnije 5 (pet) dana prije testiranja.

Po završetku natječajnog postupka, o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na adresu navedenu u prijavi.


Srednja škola Petrinja