preskoči na sadržaj
Sunce-voda-kamen

PROJEKT: SUNCE – VODA – KAMEN

 

 

 

Projekt je dobio financijsku potporu na Natječaju udruga za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta za školsku 2013.-2014. godinu

 

 

Sažetak projekta

 

Projekt promiče zdrave stilove života, potiče integraciju i socijalizaciju djece i mladih različitih psihofizičkih, dobnih i socijalnih karakteristika. Njegove se aktivnosti odvijaju isključivo u prirodi, izvornoj stvarnosti, gdje se priroda upoznaje, istražuje, uočava međuovisnost prirode i čovjeka, s naglašenim postupcima i radnjama na zaštiti i prirode i ljudskoga zdravlja.

Iz naziva projekta, kao moto, proizlaze sljedeće misli:

- Sunce je izvor i pokretač života na Zemlji: izvor je svjetlosti i topline bez kojih nema života;

- Voda je tekućina života, dar života, ona je u nama i oko nas, u njoj sve nastaje i nestaje;

- Kamen je čvrsti omotač Zemlje, «čitanka» povijesti života (okamine) i supstrat iz koga rastu klice života našeg zelenog Planeta.

 

Kroz raznovrsne aktivnosti, na poticajnim i atraktivnim programima, u zdravoj prirodi i pod vodstvom odraslih i kompetentnih izvoditelja, korisnici upoznaju i usvajaju složene prirodne i međuljudske odnose, stječu spoznaje o međoovisnosti prirode i čovjeka te u svakodnevnoj komunikaciji brišu granice različitosti uvjetovane različitim tjelesnim i umnim karakteristikama, pomažu jedni drugima i rade na zajedničkim projektima. Tako se u konkretnoj praksi oživotvoravaju  globalna opredjeljenja zajednice u odgoju i obrazovanju djece i mladih  koje karakterizira humanost, jednakost u pravima i skladan život u lokalnoj i široj zajednici.

 

Sadržaji aktivnosti su atraktivni za djecu i mlade. Kraćim i višekratnim putovanjima i pješačenjem do destinacija na kojima se aktivnosti provode korisnici:

-          prate buđenje prirode

-          upoznaju život i rad ljudi na selu i sudjeluju u nekim radnjama

-          istražuju i upoznaju biljni i životinjski svijet, među kojim je više rijetkih i zaštićenih vrsta

-          plove čamcima i brodom rijekom Kupom i upoznaju je

-          podižu šatore i upoznaju i usvajaju druge vještine života u prirodi koje promiče izviđački pokret

-          sudjeluju u sportskim i rekreativnim aktivnostima uz značajne tjelesne aktivnosti

-          grade nove, zdrave stilove života kao jedan od mogućih odgovora „najezde“ neprihvatljivog društvenog ponašanja i narušavanja zdravlja

 

 

 

Voditelj projekta

Matija Bučar, prof.

 

 

Izvoditelji projekta

 

Veronika Bernić, prof. defektolog

Dr. sc. Zdenko Braičić

Dr. sc. Ante Delić

Sanda Kolaković, dipl. učit.

Berislav Ličina, prof.

Slaven Ličina, dočasnik OS RH

Anđelka Matanović, prof. biologije

Tihomir Pucović, prof. kineziologije

Zvonimir Simić, kap. riječnog broda

Đurđa Štajcar, nastavnica

Dipl. ing. Marina Vilenice

Ivana Vuić, prof. psihologije

 

 

Partneri u projektu

 

- Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Petrinja

- Osnovna škola 22. lipnja, Sisak

- Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb

- Srednja škola Petrinja, Petrinja

- Udruga IKS, Petrinja

- Rukometni klub Petrinja, Petrinja

- Odred izviđača „Kupa“, Petrinja

- Sportsko ribolovno društvo Petrinja, Petrinja             

 

Kako je došlo do partnerskog povezivanja

Višegodišnja suradnja s većim brojem škola i fakulteta, te izviđačkih, sportskih i drugih udruga, pokazala je da u poimanju odgoja i obrazovanja u slobodnom vremenu djece i mladih ima dosta podudarnosti te su i pojedini sadržaji komplementarni. Osim toga, obostrano zadovoljstvo ukazalo je da se i u jednom kompleksnom projektu kao što je Sunce-Voda-Kamen može nastaviti i produbiti suradnja te postići dobri rezultati.

 

Prioriteni ciljevi projekta su:

- suradnja i zajednički rad djece i mladih na atraktivnim sadržajima u koje se korisnici mogu uključiti primjereno svojim dobnim, psihofizičkim i psihococijalnim mogućnostima i na taj način ostvariti pozitivan učinak jer nema institucionalnih (organizacijskih i programskih) stega, što pozitivno djeluje na svaku osobnost

- projekt pridonosi integraciji i zbližavanju djece i mladih i time smanjuje suprotstavljenosti, tenzije, nerazumijevanje i dr. među korisnicima osobno i među njihovim skupinama

-promjena mjesta boravka korisnika na kraće vrijeme poticajno djeluje na korisnike da žele ponoviti slične aktivnosti pa ih čak „preuzeti“ u osobnom radu i životu

- stvaranje ozračja za stjecanje pozitivnih iskustava i pozitivnih osjećaja

- smanjenje simptoma uizrokovanih traumatskim iskustvima

- poticanje i povećanje zanimanja za neke nove aktivnosti, znanja i umijeća vezanih uz prirodu i boravak u njoj

- poticanje zdravog načina življenja

- izgradnja i povećanje tolerancije i poboljšanje komunikacije kod djece i mladih

- prepoznavanje simptoma vezanih za traumatska iskustva zbog zanemarivanja u obitelji i zlostavljanja

- poboljšavanje kvalitete života

Sadržaji projekta

Sadržaji projekta strukturirani su u 4 cjeline prema godišnjim dobima u kojima se raznovrsne radionice, pohodi, integrirani nastavni dani i drugi didaktički oblici i metode temelje na najznačajnijim karakteristikama života prirode i njezinih mijena, te života i rada ljudi primjereno značajkama svakog godišnjeg doba. To su :

Mirisi i boje jeseni, Zimske priče, Buđenje prirode i Uzavrelo ljeto

 

Mirisi i boje jeseni  (01. 09. – 01. 12. 2013.)

 

a) tople boje jeseni: likovne i foto radionice

b) jesen u selu: život i rad ljudi, izgled sela

c) skupljamo plodove jeseni (kesten, šipak, kupine)

d) plodovi zemlje: njive i voćnjaci, domaći kolači i kruh, ...

f) jesen na rijeci

g) biljni i životinjski svijet u jesen

h) pomažemo pticama (izrada i postavljanje kućica)

g) biljni i životinjski svijet u jesen

 

Zimske priče (01. 12. 2013. - 01.03. 2014.)

a) zima u selu

b) bjelogorična šuma zimi

c) živi svijet zimi

d) uz toplu peć (vezenje, tkanje, čejanje perja)

e) igre na snijegu

f) zimovanje

 

Buđenje prirode (01 03. – 15. 06. 2014.)

a) buđenje prirode (biljni i životinjski svijet)

b) Uskrs – buđenje života

b) proljeće u selu (život i rad ljudi, izgled sela)

c) likovne i foto radionice

d) voda oko nas

e) proljeće na rijeci s plovidbama brodom

f) izviđači – prijatelji prirode

g) igrajmo se zdravo

 

Uzavrelo ljeto (15. 06. . 31. 07, 2014.)

h) sunčani sat

a) pozdrav ljetu

b) ljeto na rijeci, s plovidbama brodom i čamcima, te kupanje na rijeci Kupi i Petrinjčici i pecanje riba

c) sportski vikendi u Dječjem istraživalačkom centru

d) Petrinjčica od izvora do ušća – istraživalačka transverzala

e) izviđačko bivakovanje

f) sportski kamp

 

 

Korisnici  projekta

su djeca i mladi osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te mladi studentske dobi.

Kriteriji za izbor korisnika su:

- djeca s teškoćama (svi polaznici razrednih odjela takvih učenika pri OŠ D. Tadijanovića u Petrinji i OŠ 22. lipnja u Sisku) – 60 korisnika

- darovita djeca i mladi, pretežito iz brojnih znanstvenih, kulturnih, sportskih i gospodarskih skupina u školama (skupine „naprednih biologa, likovnjaka, sportaša  ...“) -  100 korisnika

- djeca kod kojih postoje teškoće vezane uz tolerantnost i komunikaciju unutar skupine vršnjaka (sugeriraju stručni timovi pri školama (pedagozi, defektolozi, psiholozi) – 50 korisnika

- djeca iz obitelji s mnogo djece i (ili) teškog materijalnog stanja (sugerira Centar za socijalnu skrb)– 50 korisnika

- djeca poginulih i/ili nestalih branitelja i invalida u Domovinskom ratu, (sugerira Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata) –30 korisnika

- djeca prognanika smještenih u prognaničkim naseljima, suregira Regionalni ured za prognanike i povratnike - 20 korisinika

- ostali (u dogovoru sa školama) – oko 170 korisnika

- članovi izviđačkih udruga – 60 korisnika

- članovi sportskih udruga – 50 korisnika

- studenti Učiteljskog fakulteta Zagreb – Odsjek u Petrinji, 50 korisnika

 

 

Praćenje i vrednovanje projekta

Voditelji aktivnosti pratit će aktivnost i rezultate te reagiranja sudionika aktivnosti za vrijeme trajanja projekta. Za aktivnosti s većim brojem sudionika provodit će se anketiranje putem upitnika da bi se saznale ocjene, stavovi i prijedlozi korisnika o aktivnostima u kojima su sudjelovali.

Vanjsku evaluaciju provest će neovisni znanstvenik na kraju projekta.

Završetkom projekta tiskat će se brošura s cjelovitim izvješćem (opis aktivnosti, foto-dokumentacija i evaluacija). Ocjene i prijedlozi korisnika bit će pokazatelji uspješnosti provođenja programa. Rezultati praćenja i evaluacije služit će za doradu ili korekcije budućih i sličnih programa.

 

Očekivani rezultati

 

Očekuje se da program pokaže neke mogućnosti interdisciplinarnog djelovanja prema djeci i mladima u slobodnom i školskom vremenu na sadržajima koji će zaokupiti njihove umne, tjelesne i voljne potencijale te na taj način pozitivno i preventivno djelovati na njih.

Stjecanjem novih znanja, iskustava i razvijanjem novih navika i sposobnosti od korisnika valja očekivati mijenjanje stavova prema uobičajenim načinima života i korištenja slobodnog vremena te protežiranja zdravih stilova života.

S obzirom da se radi o korisnicima s područja od posebne državne skrbi s nizom psihosocijalnih, gospodarskih i kulturnih problema, program bi trebao pridonijeti uspješnijoj socijalizaciji i psihosocijalnoj podršci djeci i mladima.

Aktivnosti će praktično i zorno pokazati korisnicima jedan mogući pristup korisnom provođenju slobodnog vremena, prije svega na otvorenim i prirodnim prostorima s dosta tjelesnih aktivnosti, nasuprot uobičajene prakse boravka u zatvorenim prostorima ugositeljskih objekata, kladionica, uz TV i računala i sl.

Osim toga, izbor voditelja je takav da će korisnicima biti primjer zdravog stila života, prije svega bez alkohola, nikotina i opijata.
preskoči na navigaciju